TR Doktor

Klinik Biyokimya Nedir?

Klinik biyokimya ; hastalıkların tanısı, benzerlerinin birbirlerinden ayırdedilmesi ve hastalık sürecinin incelenmesi açısından vücudun çeşitli sıvılarını, salgılarının ve doku örneklerinin moleküler yapı düzeyinde analizlerinin yapıldığı bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün laboratuvar bilimidir. Bir başka deyişle tıbba ve klinik incelemelere özgün labora-tuvar bilimidir. 
Klinikte hastalık tanısını yapabil­mek için eldeki verilerle biyokimyasal analiz so­nuçlarının bir bütünlük içerisinde olması gerekli­dir. 
Klinik biyokimyada elde edilen negatif ya da pozitif sonuçlar hastalık tanısına destek, yol gös­terici ya da öncü olabilirler. Klinik bulgularla biyokimyasal analiz bulguları birbirlerini tamam­lamanın ötesinde bir olay olarak bütünleşmişler­dir. Tek başlarına hastalık tanısında yeterli ola­mazlar.Klinik biyokimyanın hastalıkların tanısmdaki ta­mamlayıcı rolünün yanı sıra koruyucu hekimlik bakımından da büyük önemi vardır. Kişilerin has­talık belirtileri ortaya çıkmadan da klinik biyo­kimyasal açıdan incelemeye alınmaları sonucun­da elde edilen parametreler ileride ortaya çıkma eğilimi olan hastalıkların önceden saptanmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur. Bu nedenle dış görünüm olarak sağlıklı olan kişi­lerin de özellikle 40 yaşın üzerindeki dönemlerde yılda en az bir kez olmak üzere sağlık kontrolün­den geçmeleri ve hekim önerilerine göre bazı bi­yokimyasal analizleri yaptırmaları (check-up) ge­reklidir.

Sıklıkla Bakılan Biyokimya Testleri
Glukoz , Üre , Kreatinin , Ürik asit , Total Protein , Albumin , Total Kolesterol , Trigliserid , HDL Kolesterol , SGOT (AST) , SGPT (ALT) , LDH , CPK , ALP , Amilaz , GGTP , Lipaz , Total Bilirubin , Direkt Bilirubin , Sodyum , Potasyum , Klorur , Kalsiyum , Fosfor , Magnezyum , Demir , Demir bağlama kapasitesi , Protein (idrar, BOS) , Mikroalbumin , IgA , IgM , IgG , Prealbumin , CPK-MB , Glike hemoglobin ( HbA1c) 

Klinik Biyokimya Makaleler

Klinik Biyokimya Soruları

Klinik Biyokimya Videoları