TR Doktor
Apse apendektomi çocuk laparosko- pi minimal invaziv

Plastrone apendisit tanısı almış çocuklarda laparoskopik interval apendektomi

Yazar: Op. Dr. Nil Yaşam Taştekin

Amaç: Çocukluk çağı apendisitlerinin %2-9’unda apen- disitin komplike olması sonucu apse ve kitle gelişimi ola- bilmektedir. Bu çocukların takip ve tedavisi literatürdeki tartışmalı konulardan biridir. Akut dönemin konservatif tedavisi ve elektif şartlarda yapılan interval apendektomi (İA) günümüzde kabul edilen önemli tedavi yöntemlerinden biridir. Plastrone apendisit tanısı ile başvuran ve elektif laparoskopik İA uygulanan hastaların klinik sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2010-2015 tarihleri arasında plastrone apendisit tanısı nedeni tedavi edilen olgular geriye dönük olarak tarandı. Demografik veriler, tanı sonrası hasta- nede yatış süresi, apse varlığı, ameliyat zamanı-süresi, ameliyat sonrası takip ve komplikasyonlar açısından de- ğerlendirildi.

Bulgular: Plastrone apendisit nedeni ile laparoskopik İA tedavisi uygulanan 36 çocuk belirlendi. Çocukların dokuzu kız, 27’si ise erkek idi. Oral alımı kesilerek antibiyotik baş- lanan hastaların on beşinde ultrasonografide karın içi apse saptandı ve beşine ultrasonografi eşliğinde perkütan dren yerleştirildi. Kliniğe başvurduktan sonraki ortalama ilk ya- tış süreleri 5.1 gündü (3-8 gün). İlk yatıştan ameliyat olana kadar geçen ortalama süre 6.8 hafta (4-18 hafta) olarak bulundu. Soğutma sonrası tüm olgulara laparoskopik apen- dektomi uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 59.4 dk. (25- 110 dk.) idi. İA sonrası ortalama hastane kalış süresi 3.2 gün (1-7 gün) idi. Bir hastada ameliyat sonrası paralitik ileus, bir çocukta da yara yeri enfeksiyonu (%5.5) görüldü. 6 aylık takipte geç bir sorun yaşanmadı.

Sonuç: Çocuklarda plastrone apendisitlerin tedavisinde laparoskopik İA güvenli ve etkin tedavi seçeneğidir. Akut dönemde yapılacak apendektomi komplikasyonlarından kaçınmak ve olası patolojileri gözden kaçırmamak amaçlı minimal invaziv İA çocuklarda güvenli ve etkin uygulanan bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Op. Dr. Nil Yaşam Taştekin İsimli Yazarın Diğer Yazıları


Trdoktor; blog sayfasıdır. Trdoktor blog sayfası üzerinde doktorların yazdığı makale ve videoları görünütleyebilirsiniz.