TR Doktor

Radyoloji Nedir?

Radyoloji ; X-ışınları, ses ya da radyo dalgaları gibi değişik enerji biçimlerini kullanarak tanı ve tedavi hizmetleri veren bir tıp dalıdır. Son yıllarda, teknolojideki baş döndürücü gelişmelerle birlikte en hızlı ilerleme kaydeden bilim dalı olduğu söylenebilir. X-ışınının keşfedilmesinden bu yana çeşitli cihazlar geliştirilmiş ve günümüzde radyoloji bölümlerinde artan bir oranda dijital sistemler kullanılmaya başlanmıştır.

En Sık Kullanılan Radyolojik Tetkikler

1) Geleneksel (Konvansiyonel) Radyolojik Yöntemler:
Direkt Grafi: X ışını (röntgen) kullanılarak herhangi bir vücut bölgesinin iki boyutlu görüntüsünün alınması anlamı taşır.
ÖMD (Özofagus-mide-duodenum) Grafisi: Sindirim sisteminin üstteki bölümünün (yemek borusu-mide-oniki parmak bağırsağı) incelemesi olarak adlandırılır.  

İnce Bağırsak Pasaj Grafisi: İnce bağırsakların kontrast madde içirilmesi ile elde edilen filmleridir.  

Kalın Bağırsak (Kolon) Filmi: 1-2 gün lavman (bağırsakların boşaltım amaçlı yıkanması) ile bağırsak temizliği sonrası makattan boya (hava ve/veya baryum) verilmesini takiben değişik pozisyonlarda kalın bağırsak direkt filmlerinin alınmasıdır.  

İVP (İntra Venöz Pyelografi): IVP tetkiki, damar yolu ile verilen boyanın (kontrast maddenin) böbrekler tarafından süzülmesi esasına dayanan, böbrekler, idrar yollan ve idrar kesesinin röntgen filmi ile görüntülenmesi yöntemidir.  

HSG (Histero Salpingo Grafi): Rahim ve tüplerin, rahim içine kontrast madde (boya) verilerek direkt grafi ile değerlendirilmesidir.  

Mamografi: Mamografi meme dokusunun röntgen ışınlanyla görüntülenmesidir
2)Ultrasonografi (USG):

İnsan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak organların ve yüzeyel tüm dokuların görüntülenmesinde yaygın olarak kullanılan etkili bir tam yöntemidir.  
Doppler USG: Sesin hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesinden yararlanılarak görüntü oluşturan ultrasonografi yöntemidir.
3) Bilgisayarlı Tomografi (BT):

Bilgisayarlı tomografi, yine x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.  
BT Anjiyografı (BTA): Damardan boya verilerek BT çekilir gibi tüm vücût damarlarının gösterilmesidir.  

4) Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG,MR)
BT den farklı olarak X ışını (radyasyon) kullanılmaz. Manyetik alan kullanan özel bir makina ile organların görüntüleri alınır.  

MR anjiyografi: BTA’ye benzer şekilde yine damardan boya vererek MR ile anjiyografi görüntüleri elde edilir.  
5) Anjiyografi (DSA)
Anjiyografi vücut damarlarının X ışınlan ile görüntülenmesi demektir.  

6) Girişimsel Radyoloji
Tıbbi görüntüleme sistemlerindeki gelişmeler ile hastaya en az risk yükleyecek girişimler ile tedavi uygulamaları mümkün hale gelmiş ve “girişimsel radyoloji” adı verilen yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştır.  

 

Radyoloji Soruları

Radyoloji Videoları