TR Doktor

Tıbbi Biyoloji Nedir?

Kanser Biyolojisi; Meme, kolon, ovaryum, mesane, akciğer, baş-boyun, beyin, tiroit kanseri, ayrıca melanom ve hematolojik kanserler olmak üzere çeşitli kanserlerde rolü olduğu düşünülen genlerde mutasyonların ve genlerin ifade analizleri araştırılmaktadır. Ayrıca Lenfoma ve Lösemideki genetik değişiklerin moleküler patolojisi, Kanser hücre soylarında mitokondriyel aktivasyon ve kanser hücre proliferasyonu üzerine etkileri çalışılmaktadır.

Sitogenetik; Kanser genetiği, Fanconi Aplastik Anemisinde kromozom kırık analizleri, Hematolojik kanserlerde kemik iliğinden kromozom incelemeleri ayrıca çeşitli genetik hastalıkların kromozom analizleri yapılmaktadır.

Sinir Bilimleri; Alzheimer hastalığı için risk faktörü olduğu düşünülen çeşitli genler ile hastalık arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Nöron kültürlerinde Alzheimer hastalığı ve nörodejenerasyon için in vitro modeller üzerinde çeşitli genlerin ekspresyon düzeyleri, oksidatif stres mekanizmaları ile ilişkili proteinler üzerinde çalışılmaktadır. Panik atak, epilepsi, şizofreni ve bipolar rahatsızlığı olan hastalarda bazı genlerin polimorfizmleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Moleküler Genetik; Tip II diyabetik hastalarda diyabetin genetik yatkınlığında rol alan genlerin araştırılması, Multigenik hastalıklar ve Çocukluk çağı kanserlerine yatkınlıkta, tedaviye yanıtta ve gelişen komplikasyonlarda rol oynayabilecek polimorfizmler (DNA tamir genleri), Enflamasyonla ilişkili hastalıkların patogenezi ile ilişkili genlerdeki polimorfizmler, Osteomalazi ve osteoporoz hastalarında çeşitli genlerin genotip dağılımları ve hastalıklar ile ilişkileri araştırılmaktadır.

Deneysel Diyabet; Çeşitli diyabet modellerinde diyabet patolojisinin altında yatan beta hücresinin hücresel ve moleküler temelinin aydınlatılmasında çeşitli hücresel proteinler, apoptoz ve rejenerasyon ile ilişkili proteinlerin saptanması, diyabetin çeşitli organlardaki komplikasyonlarının (nefropati, nöropati, kardiyopati, anjiyopati) moleküler patolojisi ve çeşitli tedavi modelleri araştırılmaktadır.

Apoptoz; Mitokondri DNA mutasyonlarının trombosit apoptozu ve aktivasyonu üzerine etkileri, Deneysel diyabet modellerinde beta hücre apoptozunda etkili faktörler, diyabetik nefropatide apoptozun rolü ve çeşitli tedavi modelleri, nuklear klusterin ve apoptoz arasındaki ilişki, in vitro olarak çeşitli kanser hücre soylarında biyopolimerler aracılığı ile çeşitli tedavi olasılıklarının saptanması ve olası tedavilerde etkin apoptoz yolakları araştırılmaktadır.

Kalp-damar sistemi; Deneysel hipertansiyon veya deneysel diyabet modellerinde, kardiyovasküler sistemin ve çeşitli tedavilerin etkileri üzerinde çalışmalar, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası, Miyokard enfarktlı hastalarda bazı genlerin hastalıkla ilişkileri çalışılmaktadır.

Hücresel yaşlanma; Bitkisel kaynaklı ürün özütlerinde yaşlanmaya karşı koruyucu etkilerinin araştırılması, Yaşlanmaya bağlı maküler dejenerasyonunda DNA tamir genlerindeki polimorfizmin etkileri, yaşlanmanın ve oksidatif stresin rolü çalışılmaktadır.

Tromboz ve hemostaz; Trombotik hastalıkların moleküler genetiği, endotel hücresinin işlevleri, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

DNA tamir genleri; Hematolojik kanserlerde ve göz hastalıklarında (glokom,katarakt ve AMD) DNA tamir sistemi ile ilişkili genlerdeki polimorfik farklılıklar ve bunların hastalıklar ile olan ilişkileri, Oksidatif stres Çeşitli hastalıklarda ve yaşlılıkta glutatyon S-konjugat transportu ile ilişkili oksidatif stres ve polimorfik genler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Toksisite; Çeşitli ilaçların ve ağır metallerin çeşitli dokulardaki hücresel ve kromozomal etkileri araştırılmaktadır.

Farmakogenetik; Çeşitli hastalıklarda, ilaç detoksifikasyon sistemleri ile ilişkili genlerin (MDR-1, CYP ve GST-1) genotip dağılımları ile tedaviye cevap arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.

Tıbbi Biyoloji Makaleler

Tıbbi Biyoloji Soruları

Tıbbi Biyoloji Videoları