TR Doktor

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Nedir?

Baflar›l› bir ventilasyon için normal fizyolojinin, altta yatan hastal›k fizyopatolojisinin, ventilatörün ve ventilatör modlar›n›n özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu sunumda neonatal ventilasyonla ilgili yeterince deneyimi olmayan hekimlere kendi protokollerimiz çer- çevesinde pratik bilgiler sa¤lamak amaçlanm›flt›r. Ventilasyon, gaz ak›m›n›n oluflmas› ile gerçekleflmektedir. Gaz ak›m›n› bafllatan esas güç ise bas›nç fark›d›r. Bu bas›nç fark› spontan solunum s›ras›nda solunum kaslar›n›n kas›lmas› ile, pozitif bas›nçl› ventilasyonda(PPV) ise mekanik ventilatörle sa¤lanmaktad›r. Uygulanan hava yolu bas›nc› (Paw), alveolar (Palv) , intraplevral (Pip) ve atmosferik (Patm) bas›nçtan daha yüksek oldu¤u için gaz ak›m› bafllamakta ve inspirasyon gerçekleflmektedir. Pozitif bas›nçl› ventilasyon s›ras›nda akci¤erlerin ekshalasyonu, spontan solunumda oldu¤u gibi pasif olarak gerçekleflmektedir.

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon İle İlgili Uzmanlar

Tüm Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Uzmanları

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Makaleler

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Soruları

Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Videoları